انواع گره در سر ریشه های قالی و ترمیم قالی های کج

برخی از بافندگان که دارای ذوق و مهارت می باشند اضافه سر ریشه های فرش را با انواع بافت های تزئینی و همچنین

ادامه خواندنانواع گره در سر ریشه های قالی و ترمیم قالی های کج